Statutter

Lover for Ofoten Fuglehundklubb som ble stiftet 6. april 1987. Vedtatt av årsmøtet 23.02 1988 med senere endringer, senest av den 1.2. 2012. Lovene er godkjent av Fuglehund klubbenes Forbund den 6.5. 2013

Kapittel 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Ofoten Fuglehundklubb, og forkortes til OFK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubben´s Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klubb (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.

Klubben er lokal fuglehundklubb og har sitt hoved virkeområde i Ofoten.

§1-2 Formål

OFK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. OFK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite

Kapittel 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent

Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Klubben har følgende kategorier

Hovedmedlem
Hustandsmedlem

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte OFK, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge OFK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.

Kapittel 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av februar.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist.
Innkallingen kan sendes medlemmet pr. post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med møteinnkallingen skal følge:

Dagsorden
Årsberetning
Regnskap med revisors beretning
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
Budsjett for neste år
Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er:

1) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
2) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
3) Behandle årsberetning
4) Godkjenne regnskap med revisors beretning
5) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
6) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
7) Godkjenne budsjett og kontingent for neste år
8) Velge:
Leder for 1 år
Nestleder for 1 år
Kasserer for 2 år
Sekretær for 2 år
Leder av jaktutvalg (styremedlem) 2 år
Leder av aktivitetsutvalg (styremedlem) 2 år
Styremedlem 1 år
Varemedlem 1 år
Også velge
Revisorer 1 år
Vararevisor 1 år
Leder Valgkomite 1 år
2 stk Valgkomite medlemmer 1 år

– Personer som soner dom eller er under tiltale for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

– Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet [”også ved valg” eller ”ikke ved valg”][1].

– Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kapittel 4 Styret mv.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer, eller når 1 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er:

– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer,
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
– Fremlegge forslag om æresmedlemskap
Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse. Som æresmedlem kan utnevnes:

Medlem av klubben som har gjort særlig stor innsats for å fremme klubbens formål og arbeid, og til hundesportens fremme
Person som har gjort betydelig innsats til fremme av hundesporten.
Medlemskapet utnevnes på klubbens ordinære årsmøte etter vedtak i styre. Ved utnevnelse skal æresmedlem tildeles diplom hvor begrunnelsen er påført. Det tildeles klubbmerke for æresmedlem og livsvarig gratis medlemskap. Æresmedlem har for øvrig fulle medlemsrettigheter.

HONØRMEDLEMSKAP

Person som har vært sammenhengende medlem i klubben de siste 10 årene utnevnes ved fylte 65 år og tildeles gratis livsvarig medlemskap. Honnørmedlemmer har for øvrig fulle medlemsrettigheter.

Medlemmer som er berettiget et slikt medlemskap må selv underrette klubbens kasserer.

Kapittel 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer.

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger 2 revisorer og en vararevisor. Revisorene reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap i regnskapsførsel.

Kapittel 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jvf. NKKs lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

 

Narvik, den 01.02.2013

Styret