top of page
Statutter

Lover for Ofoten Fuglehundklubb som ble stiftet 6. april 1987. 


Vedtatt av årsmøtet 23.02 1988 med senere endringer, senest av den 29.01.19. 


Kapittel 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Ofoten Fuglehundklubb, og forkortes til OFK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Fuglehundklubben´s Forbund (FKF) som er et medlemsforbund i Norsk Kennel Klubb (NKK), og klubben og dens medlemmer er derfor forpliktet til å overholde FKFs og NKKs lover og bestemmelser.

Klubben er lokal fuglehundklubb og har sitt hoved virkeområde i Ofoten.

§1-2 Formål
OFK har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. OFK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:


– Årsmøtet
– Ekstraordinært årsmøte
– Styret
– Valgkomite


Kapittel 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

§2-2 Medlemskontingent
Alle medlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte samt klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte.

Medlemmet har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

Klubben har følgende kategorier:

 
  • Hovedmedlem
  • Hustandsmedlem

§2-3 Medlemsplikter
Medlemmene er forpliktet til å støtte OFK, FKFs og NKKs virksomhet samt å følge OFK, FKF og NKK lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK, FKF eller klubben.

§2-4 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:

a) Utmeldelse
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner gjelder i sin helhet.


Kapittel 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av februar.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK og FKF møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist.
Innkallingen skal sendes medlemmet pr. post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med møteinnkallingen skal følge:

Dagsorden
Årsberetning
Regnskap med revisors beretning
Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
Budsjett for neste år
Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtets oppgaver er:

1Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.
2) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
3) Behandle årsberetning
4) Godkjenne regnskap med revisors beretning
5) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Benkeforslag er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
6) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
7) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.

8) Velge:
Leder for 1 år
Nestleder for 2 år
Kasserer for 2 år
Sekretær for 2 år
Leder av jaktutvalg (styremedlem) 2 år
Leder av aktivitetsutvalg (styremedlem) 2 år
Styremedlem 2 år
Varemedlem 1 år
Også velge
Revisorer 1 år
Vararevisor 1 år
Leder Valgkomite 1 år
2 stk Valgkomite medlemmer 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret

-Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

– Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet også ved valg.– Oppretter Årsmøtet ved lovendring nye organer/tillitsverv eller det ikke foreligger kandidater til ledige tillitsverv, kan Årsmøtet i samme møte velge tillitspersoner til nyopprettede eller ledige verv uten at forslag på kandidater har vært fremmet på fastsatt måte.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Ved valg: Forslag må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.  Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.


Kapittel 4 Styret mv.

§4-1 Styret
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.
Styret sammenkalles når leder bestemmer, eller når 1 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll fra styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene, FKF og NKK.

§4-3 Styrets oppgaver er:
– lede klubben mellom årsmøtene
– avholde årsmøte
– drive klubben i samsvar med klubbens formål
– gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– oppnevne komiteer og representanter for klubben og utarbeide retningslinjer for særkomiteer,
– søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
– Fremlegge forslag om æresmedlemskap
Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse. Som æresmedlem kan utnevnes:

Medlem av klubben som har gjort særlig stor innsats for å fremme klubbens formål og arbeid, og til hundesportens fremme
Person som har gjort betydelig innsats til fremme av hundesporten.
Medlemskapet utnevnes på klubbens ordinære årsmøte etter vedtak i styre. Ved utnevnelse skal æresmedlem tildeles diplom hvor begrunnelsen er påført. Det tildeles klubbmerke for æresmedlem og livsvarig gratis medlemskap. Æresmedlem har for øvrig fulle medlemsrettigheter.

HONØRMEDLEMSKAP

Person som har vært sammenhengende medlem i klubben de siste 10 årene utnevnes ved fylte 65 år og tildeles gratis livsvarig medlemskap. Honnørmedlemmer har for øvrig fulle medlemsrettigheter.

Medlemmer som er berettiget et slikt medlemskap må selv underrette klubbens kasserer.


Kapittel 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer.

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger 2 revisorer og en vararevisor. Revisorene reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap i regnskapsførsel.


Kapittel 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes FKFs styre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av tilknytningen til NKK jvf. NKKs lover § 6-1.

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner
De til enhver tid gjeldende flertallsdefinisjoner i NKKs lovmal for klubber skal legges til grunn.

Simpelt flertall

Flest stemmer
Alminnelig flertall

50% +1 av de avgitte stemmer
Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall

50% +1 av de avgitte stemmer
Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall

2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall
Blanke stemmer teller
Bruk er vedtektsfestet
Ved valg:  Oppnås ikke alminnelig flertall (50% +1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antaller stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde.  Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Narvik, den 29.01.19

Styret
bottom of page